Regulamin biegu 6. Orthos H2O Wrocław Półmaraton

22.09.2024 (niedziela) – Wrocław – godz. 9.00 – półmaraton, 21,097 m.

I.CEL

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców Gminy Wrocław,
 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 3. Promocja gminy Wrocław,
 4. Upowszechnianie i przybliżanie mieszkańcom gminy walorów tras biegowych Wrocławia.

II. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław

Dane kontaktowe:

ul. Dawida 26/9, 50-527 Wrocław
NIP 8992728699
KRS 0000397555
REGON 021728633

Adres do korespondencji:

ul. Kwiatowa 15/5

55-010 Groblice

III. KONTAKT
Dyrektor Biegu: Jacek Urbanowicz, e-mail: biuro@pro-run.pl
Zapisy elektroniczne e-mail: zawody@pro-run.pl
Strona internetowa biegu: www.h2opolmaton.pro-run.pl

IV. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się dnia 22.09.2024 (niedziela) o godzinie 9:00.
 2. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się przy ul. Międzyrzeckiej 3
 3. Biuro zawodów czynne w sobotę przed biegiem zostanie ogłoszone w osobnym komunikacie.
 4. Biuro zawodów w dniu biegu dostępne będzie przy starcie biegu, czynne w godzinach od 7.00 do 8.30

V. TRASA BIEGU

 1. 21097 m (jedna pętla, atest PZLA).
 2. Trasa płaska.
 3. Nawierzchnia asfaltowa, miejscami szutrowa – w sumie ok. 3 km.
 4. Na trasie znajdują się 3 punkt nawadniania i odświeżania ok. 5, 10, 15 km.
 5. Start i meta do biegu głównego oraz biegów towarzyszących znajduje się na ul. Międzyrzeckiej 3
 6. W biegu głównym obowiązuje limit czasowy – 3 godziny
 7. Limit czasowy nie obowiązuje w biegach towarzyszących.
 8. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

VI. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 2. Wiekowa: kobiet i mężczyzn miejsca 1-3 – trofea
K 16 od 16 do 19 lat K 20 od 20 do 29 lat K 30 od 30 do 39 lat K 40 od 40 do 49 lat K 50 od 50 do 59 lat K 60 od 60 do 69 lat K 70 powyżej 70 latM 16 od 16 do 19 lat M 20 od 20 do 29 lat M 30 od 30 do 39 lat M 40 od 40 do 49 lat M 50 od 50 do 59 lat M 60 od 60 do 69 lat M 70 powyżej 70 lat

VII. POMIAR CZASU

 1. W biegu głównym pomiar czasu i ustalenie kolejności odbędzie się za pomocą chipów w numerach startowych,
 2. Posiadanie numeru startowego wraz z chipem jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym,
 3. Niewłaściwe zamocowanie chipa może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

VIII. NAGRODY I ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg główny otrzymają pamiątkowy medal,
 2. Zawodnicy, którzy zgłoszą się w terminie do 11 września otrzymają pakiet startowy:
  – nr startowy
  – woda
  – posiłek regeneracyjny
  – medal na mecie oraz gadżet biegu
 1. Najlepsi zawodnicy (pierwsze 3 osoby K+M) w klasyfikacji OPEN otrzymają trofea
 2. Najlepsi zawodnicy (pierwsze miejsca K+M) w klasyfikacji wiekowej otrzymają trofea. Miejsca na podium kategorii wiekowej nie dublują się z kategorią OPEN.
 3. Do dyspozycji zawodników przewidziane będą przebieralnie,
 4. Do dyspozycji zawodników będzie przeznaczony depozyt. Czynny w godz. 07.00 – 13.00
 5. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i stawienie się na ceremonii dekoracji
 6. W biegu głównym przewidziany jest limit 600 uczestników.

IX. ZGŁOSZENIA DO BIEGU I PŁATNOŚCI

 1. Elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy do dnia 16.09.2024 r. do godz. 9:00 (datasport)
 2. Start w biegu jest odpłatny. Koszt cegiełki to:
  – do 30.06.2024 r. – 90 zł
  – do 31.07.2024 r. – 100 zł
  – do 30.08.2024 r. – 120 zł
  – do 22.09.2024 r. – 150 zł
 3. Zapisy w dniu zawodów 22.09.2024 r. – 150 zł jedynie w przypadku wolnych miejsc.
 4. Zapisanie się na bieg przez formularz internetowy nie jest równoznaczne z uczestniczeniem na biegu. Dopiero uiszczenie opłaty startowej powoduje ujęcie danej osoby jako uczestnika biegu. Zapisy trwają do 16.09.2024 ale mogą zostać zakończone wcześniej w przypadku osiągnięcia limitu miejsc określonych przez regulamin. Po zamknięciu zapisów osoby, które nie dokonały opłaty startowej zostaną usunięte z listy startowej. Jeżeli ktoś zapisze się w „ostatniej chwili” i nie ma pewności czy jego przelew dotrze to wystarczy poinformować organizatora o tym fakcie mailowo na adres zawody@pro-run.pl
 5. Przy biegu działają płatności online dostępne w formularzu zapisów. Płatności online są księgowane automatycznie. Jednocześnie istnieje możliwość wykonania klasycznego przelewu. Dane do przelewu za cegiełkę potwierdzającą uczestnictwo w biegu:
  – Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław
  – ul. J.W Dawida 26/9, Wrocław
  – nr konta 44105015751000009080005508
  – Proszę o dopisek na przelewie: h2o, nazwisko i imię
 6. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi również w przypadku gdy impreza nie może się odbyć ze względu na „siłę wyższą” jak kataklizm czy uzasadnione względy bezpieczeństwa.  Można jednak przenieść swoją opłatę na inną osobę do 7 dni przed biegiem.
 7. Zwrot opłaty startowej może nastąpić tylko w przypadku gdy wydarzenie nie może się odbyć z winy organizatora.
 8. Każdy uczestnik zapisując się i opłacając bieg potwierdza oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zawodach.
 9. Na liście startowej będą umieszczane tylko osoby, które dokonały opłaty startowej.
 10. Zgłoszenia w dniu zawodów przyjmowane będą w biurze zawodów do godz. 8.00 tylko w przypadku wolnych miejsc startowych.
 11. W przypadku wyczerpania limitu miejsc (600 osób) zapisy zostaną zamknięte przed terminem podanym w regulaminie. O miejscu na liście startowej decyduje kolejność dokonania opłaty startowych i jej wpływu na konto organizatora.
 12. Potwierdzenie udziału jak np. faktura wystawiana będzie do dnia 30.09.2023. Prośby o fakturę prosimy kierować na maila sabina. pieczarka@pro-run.pl

X. KOSZULKA BIEGU

Projekt  w przygotowaniu, koszulka będzie opcją dodatkową do pakietu osobno płatną.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.
 2. Masz prawo zarejestrowania się jako zawodnik anonimowy. Wtedy Będziesz widnieć na liście startowej oraz liście wyników jako zawodnik anonimowy. Oznacza to również, że w przypadku zwycięstwa w nagradzanej kategorii będziesz wyczytany/wyczytana jedynie jako numer. Natomiast w przypadku wszelkiego rodzaju losowań i konkursów Twoje zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
 3. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław z siedzibą na ul. J.W. Dawida, 50-527 Wrocław NIP:8992728699 będzie wykorzystywał zebrane dane osobowe Uczestników wydarzenia w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 4. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (zgłoszenie udziału w Biegu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Stowarzyszenie Pro-Run Wrocław nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że inaczej stanowi punkt XV. regulaminu. Nie poddajemy danych osobowych Uczestników zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Dane osobowe będą dostępne tylko na portalu prowadzącym zapisy zgodnie z jego regulaminem, do których każdy Uczestnik będzie miał indywidualny dostęp.
 8. Rejestrując się do biegu wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji organizacyjnych oraz wszelkich komunikatów związanych z organizacją biegu.
 9. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora wydarzenia.
 10. Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moja osoba, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizje a także w celach marketingowych Organizatora.
 11. Podane dane w zgłoszeniu są prawdziwe, i są mi znane przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. W zakresie rozliczeń finansowych oraz podatkowych administratorem danych jest Organizator danego wydarzenia.
 12. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości. Dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ma Pani/Pan prawo:
 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
 4. d) ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetworzenie danych przed ukończeniem biegu będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Biegu.

Wszelkie szczegóły naszych działań administrujących danymi osobowymi znajdziesz w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI – link

XII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Organizator może przekazać dane osobowe uczestnika w celu przeprowadzenia wydarzenia podmiotom zewnętrznym na co uczestnik sam wyraża zgodę przy zapisach na bieg. (taka zgoda może też nie występować w przypadku braku zewnętrznego partnera). Np dane osobowe mogą być przekazane:

 • TU Europa – UBEZPIECZENIA
 • DATASPORT – pomiar czasu
 • GRAWER – grawerowanie medali
 • itp.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na www.pro-run.pl.
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione.
 4. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń Policji, Straży Miejskiej oraz osób zabezpieczających trasę biegu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy z uzasadnionych, ważnych powodów na które nie ma wpływu, np. powodów bezpieczeństwa bez wcześniejszego uprzedzenia.
 6. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.